Regulamin konkursu "Złoty Wąs 2023"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA FORUM MĘŻCZYZN z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń:
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773626; nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8943138549; REGON: 382662297, adres poczty elektronicznej: fundacja@men-forum.pl.

1.2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

1.3. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. DEFINICJE

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora: http://zlotywas.pl/, umożliwiający dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie. 
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 • KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
 • KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. 
 • ORGANIZATOR – FUNDACJA FORUM MĘŻCZYZN z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773626; nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8943138549; REGON: 382662297, adres poczty elektronicznej: fundacja@men-forum.pl. 
 • SPONSOR NAGRÓD – sponsorami nagród są partnerzy Organizatora, do których należą: 
  • Centrum Handlowe Magnolia Park (ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław).
  • PAWO – producent odzieży (ul. Gen.Wł.Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice). 
  • SILKLAY – producent kosmetyków (Namysłowska 6,
   50-304 Wrocław).
  • Pałac Gruszów – usługi hotelowe (Gruszów 10, 58-124 Gruszów, Polen).
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu. 
 • UCZESTNIK KONKURSU – osoba fizyczna, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w punkcie 4 Regulaminu Konkursu. 
 • ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe, które musi wykonać Uczestnik, polegające na przesłaniu za pośrednictwem formularza Zgłoszeniowego zdjęcia twarzy Uczestnika z wąsami. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie  są łącznie:

 • zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu i wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin; 
 • dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, w tym załączenie prawidłowego Zadnia Konkursowego. 
 • wzięcie udziału w sesji zdjęciowej oraz nagraniu, o których mowa w pkt. 4.9. 

4. WARUNKI I ZASADY PIERWSZEGO ETAPU (PÓŁFINAŁU) KONKURSU

4.1. Pierwszy etap konkursu (półfinał) trwa od dnia 11.09. 2023 roku od godziny 00:00 do dnia 08 października 2023 roku do godziny 23:59  – do tego momentu Uczestnicy mają prawo przesłać Organizatorowi za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego Zadanie Konkursowe.

4.2. W celu wyłonienia zwycięzców pierwszego etapu Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze 6 zwycięskich Zadań Konkursowych, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

4.3. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie udziału w Konkursie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń przez jednego Uczestnika, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie tego Uczestnika.

4.4. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa własności intelektualnej w tym autorskie osobiste i majątkowe.

4.5. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich.

4.6. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 10.11.2023r.

4.7. Wyniki półfinału Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcach pierwszego etapu konkursu (imię i nazwisko i oraz Zadanie Konkursowe) na stronie internetowej Organizatora: http://zlotywas.pl/.

4.8. Dodatkowo, zwycięzca pierwszego etapu konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez otrzymanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia, w celu ustalenia szczegółów wzięcia udziału w finale Konkursu. Zwycięzca – niezależnie od działań  Organizatora proszony jest  także o podjęcie  niezwłocznego  kontaktu z Organizatorem.

4.9. Każdemu z wyłonionych zwycięzców w pierwszym etapie Konkursu Komisja Konkursowa przyzna następującą nagrodę: udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej wraz z wcześniejszą profesjonalną stylizacją wąsów i brody  oraz nagraniu materiałów promocyjnych Organizatora. Powyższa sesja oraz nagrania odbędą się 15.11.2023 roku w wyznaczonym przez organizatora miejscu. 

5. WARUNKI I ZASADY DRUGIEGO ETAPU (FINAŁU) KONKURSU

5.1. Drugi etap (finał) Konkursu trwa od dnia od dnia 03 listopada 2023 r. od godziny 00:01 do dnia 18 listopada 2023 roku do godziny 15:00 – w tym czasie Organizator udostępni Zadania Konkursowe na stronie internetowej Organizatora: http://zlotywas.pl/. Każdy odwiedzający powyższą stronę internetową ma możliwość głosowania na jedno Zadań konkursowych.

5.2. Zwycięzcą drugiego etapu (finału) konkursu jest Uczestnik, który otrzymał największą ilość głosów w powyższej ankiecie. Zwycięzca drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszony w dniu wielkiego finału konkursu, który odbędzie się dnia 18 listopada 2023 r. o godzinie 21:00 w Vertigo jazz Club we Wrocławiu.

5.3. Wszyscy z pośród oddających głos na jedno z Zadań Konkursowych na stronie Organizatora otrzymuje nagrodę w postaci rabatu w wysokości 25% na badania profilaktyczne, których wykonacie możliwe jest w każdym punkcie przyjęć Laboratorium Medycznego Synevo w całej Polsce do 31.12.2023r. Każdy z oddających głos może otrzymać prawo nie więcej niż do jednego badania profilaktycznego. Organizator umożliwia przekazanie prawa do badania profilaktycznego przez osobę, która otrzymaną to prawo na inną, wskazaną porze nią osobę.

5.4. Każdemu ze zwycięzców pierwszego etapu Konkursu, który weźmie udział w drugim etapie (finale konkursu) przyznawana jest następująca nagroda: pakiet badań profilaktycznych na kwotę 160 zł.  Nagroda jest wydawana a uczestnikowi podczas wielkiego finału Konkursu.

5.5. Zwycięzca drugiego etapu Konkursu zostanie ogłoszony podczas wielkiego finału Konkursu. Zwycięzca drugiego etapu Konkursu otrzyma, poza nagrodami przyznanymi również innym finalistom Konkursu, statuetkę złotego wąsa oraz stylizację – kostium o wartości do 2000 zł.

5.6. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

6. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA FINAŁU KONKURSU

6.1. W przypadku Uczestnika Konkursu będącego zwycięzcą pierwszego etapu konkursu, które został zakwalifikowany do finału konkursu i uczestniczył w sesji zdjęciowej oraz nagraniach, o których mowa w pkt. 4.9 Regulaminu,  Organizatorowi przysługuje nieodwołalna, nieograniczona w czasie, zgoda na nieograniczone terytorialnie rozporządzanie i korzystanie z wizerunku (w tym głosu) utrwalonego w ramach zdjęć i video (dalej jako: dzieło) wykonanych w ramach niniejszego Konkursu, przez Organizatora lub podmioty przez niego wskazane, wyłącznie w  mediach i na polach eksploatacji jakie okażą się w tym celu wyłącznie konieczne, w szczególności na takich jak:

 • używanie i wykorzystywanie dzieła zawierającego wizerunek Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych ważne na czas nieokreślony, w tym prawa wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów sieci komputerowych, mediach audiowizualnych i komputerowych; 
 • wytwarzania, utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła zawierającego wizerunek Uczestnika przy użyciu wszelkich niezbędnych technik, w tym techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na wszelkich nośnikach elektronicznych; 
 • publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach dzieła zawierającego wizerunek (w tym głos) Uczestnika, co obejmuje w szczególności publiczne wykonania, publiczne odtworzenia, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, emitowanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe nadawanie dzieła przez organizację telewizyjną, transmisję oraz zezwolenie na tworzenie i nadawanie kompilacji; 
 • wprowadzanie egzemplarzy dzieła zawierającego wizerunek Uczestnika do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania dzieła zawierającego wizerunek Uczestnika jako materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych, wprowadzania dzieła zawierającego wizerunek Uczestnika do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, odtwarzania i remitowania dzieła zawierającego wizerunek (w tym głos) Uczestnika, bezpłatnego używania, najmu lub dzierżawy oryginału lub innych egzemplarzy dzieła zawierającego wizerunek Uczestnika, w tym upublicznienia emisji w Internecie (w tym w szczególności na stronach internetowych Organizatora oraz partnerów Organizatora, jak i na portalach i serwisach społecznościach, YouTube, serwisach video, itd.). 

 

6.2. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika jest możliwe w celach:

 • reklamowych, promocyjnych, marketingowych oraz o charakterze Public Relations związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 
 • w celach rozpowszechniania wizerunku Uczestnika w mediach elektronicznych i prasie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Materiały i zdjęcia na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika mogą być łączony z innymi zdjęciami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane w dowolny sposób i w dowolnej formie, z poszanowaniem praw Uczestnika. 

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

7.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

7.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

7.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Konkursu przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji założeń Konkursu przez Organizatora na wyraźne żądanie Uczestnika oraz artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników konkursu.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie rozliczeń podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Konkursem.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

 

7.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu. 
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu. 
 • partnerzy Administratora będący sponsorami nagród w Konkursie – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika partnerom Administratora jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania Konkursu. 

 

7.7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.8. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

7.9. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.11. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.12. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7.13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@men-forum.pl.

8.2. Zaleca się podanie  w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

8.3. Ustosunkowanie  się do reklamacji przez  Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8.4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.

8.5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

9.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem  wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.