REGULAMIN KONKURSU

„twój wąs ma moc”

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA FORUM MĘŻCZYZN z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773626; nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sąd rejestrowy, we w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8943138549; REGON: 382662297, adres poczty elektronicznej: fundacja@men-forum.pl.
   2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie za pośrednictwem swojego konta na Facebook bądź Instagram
  1. DEFINICJE: Udział Uczestnika w Konkursie i tym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. KONTO FACEBOOK oraz KONTO INSTAGRAM – konta uczestników konkursu, umożliwiający dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie.
   2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu ustalenia wyróżnionych prac.
   4. KONKURS – niniejszy  konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
   5. ORGANIZATOR – FUNDACJA FORUM MĘŻCZYZN z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773626; nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8943138549; REGON: 382662297, adres poczty elektronicznej: fundacja@men-forum.pl.

SPONSOR NAGRÓD – sponsorem nagród jest partner Organizatora, właściciel marki Roomcays:Coloris sp. z o.o.  z siedzibą w Mościskach, adres: Mościska, ul. Estrady 11A, 05-080 Izabelin; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044-74 kapitał zakładowy 1 400 000 PLN; NIP: 1181605019, REGON: 017341618 

   1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
   2. UCZESTNIK KONKURSU – osoba fizyczna, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w punkcie 4 Regulaminu Konkursu.
   3. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe, które musi wykonać Uczestnik, polegające na publikacji zdjęcia twarzy Uczestnika z wąsami na swoim koncie Facebook bądź Instagram oraz dodania opisu zdjęcia w postaci hashtagów wymienionych w punkcie 1.1.12.  
 • WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie  są łącznie:
   1. zapoznanie się z treścią Regulaminu  przed przystąpieniem do Konkursu i wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin;
   2.  Posiadanie konta w serwisie Facebook lub Instagram
   3.  Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie, za pośrednictwem swojego konta Fecebook lub Instagrampoprzez publikację prawidłowego Zadania Konkursowego.
   4.  Oznaczenie publikacji z Zadaniem Konkursowym, umieszczając w treści publikacji oznaczenia: #ZłotyWąs oraz #Roomcays
 •  
 • WARUNKI I ZASADY KONKURSU
  1. Konkurs trwa od dnia 05 listopada 2021 roku od godziny 00:00 do dnia 30 listopada 2021 roku do godziny 23:59  – do tego momentu Uczestnicy w ramach konkursu,  mają prawo publikować za pośrednictwem swoich kont na Facebook oraz Instagram Zadanie Konkursowe.
  2. Organizator umieści szczegółową informację na temat konkursu na podstronie Kampanii www.złotywąs.pl
  3. W celu wyłonienia najlepszych Zadań Konkursowych oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Sponsora Nogród.
  4. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze 10 zwycięskich Zadań Konkursowych, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
  5. Sponsor Nagród zapewni nagrody w postaci: Zestawy kosmetyków marki Roomcays
  6. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie udziału w Konkursie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń przez jednego Uczestnika, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwsze zgłoszenie tego Uczestnika.
  7. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską oraz opublikowane na koncie Facebook bądź Instagram, które są jego własnością.  
  8. Zadanie konkursowe musi zostać opublikowane w sposób publicznych, publikacje na kontach prywatnych i z ograniczoną widocznością nie będą brane pod uwagę.
  9. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich.
  10. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. do godziny 15:00
  11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie informacji o wyróżnionych zadaniach konkursowych (imię i nazwisko i oraz Zadanie Konkursowe) na stronie internetowej Organizatora: http://zlotywas.pl/.
  12. Za pierwsze dwa tysiące zdjęć (Zadań Konkursowych) spełniających podane wymogi wymienione w Warunkach i zasadach konkursu oraz w Warunkach uczestnictwa w konkursie, Organizator konkursu otrzyma od Sponsora Nagród – partnera Organizatora kwotę 2,50 złotych. Kwota w całości pokryje koszty darmowych pakietów badań profilaktycznych dla mężczyzn.
 • WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU
  1. W przypadku Uczestnika Konkursu, Organizatorowi nie przysługuje nieodwołalna, nieograniczona w czasie, zgoda na nieograniczone terytorialnie rozporządzanie i korzystanie z wizerunku utrwalonego w ramach zdjęć (dalej jako: dzieło) wykonanych w ramach niniejszego Konkursu, przez Organizatora lub podmioty przez niego wskazane.
  2. Organizator oraz Partner Organizatora mogą udostępniać opublikowane Zadania Konkursowe ze wskazaniem autora na swoich profilach Facebook i Instagram na zasadach określonych przez wewnętrzne regulacje wymienionych portali społecznościowych.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  5. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  6. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Realizacja Konkursu przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji założeń Konkursu przez Organizatora na wyraźne żądanie Uczestnika oraz artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników konkursu.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora    Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie rozliczeń podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Konkursem. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
  1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  
   1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
   2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
   3. partnerzy Administratora będący sponsorami nagród w Konkursie – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika partnerom Administratora jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania Konkursu.
  1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
   1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@men-forum.pl.
   2. Zaleca się podanie  w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
   3. Ustosunkowanie  się do reklamacji przez  Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
   4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
   5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie.  
  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem  wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
#ZłotyWąs2021 #Roomcays